Qeveria e Serbisë ka marrë tre oferta për një partneritet strategjik për instalimin e termocentraleve diellore me kapacitet total 1 GW, me bateri, mësoi Balkan Green Energy News.

Në fund të korrikut, Ministria e Minierave dhe Energjisë e Serbisë lëshoi një thirrje publike për të zgjedhur një partner strategjik për instalimin e termocentraleve diellore me kapacitet total 1 GW në lidhje (1.2 GW në terma maksimale) së bashku me të paktën 200 MW të ruajtjes nga bateritë, me mundësia e ruajtjes së një minimumi prej 400 MWh.

Ofertat u dorëzuan nga China Energy International Group Co. Ltd., Direkt Solar Kühn GmbH, dhe një konsorcium i përbërë nga Hyundai Engineering Co. Ltd., Hyundai Engineering America Inc. dhe UGT Renewables LLC.

Oferta e Direkt Solar Kühn nuk i plotësonte kriteret e përcaktuara në thirrjen publike.

Partneri strategjik duhet të ndërtojë objektet dhe t'ia dorëzojë ndërmarrjes së energjisë elektrike të kontrolluar nga qeveria, Elektroprivreda Srbije (EPS) sipas një marrëveshjeje me çelës në dorë.

Vlen të përmendet se Qeveria e Serbisë gjithashtu synon të kërkojë një partner strategjik për ndërtimin e parqeve me erë me një kapacitet total prej 1 GW.

Grupi i punës vazhdon punën e tij

Procedura për zgjedhjen e partnerit strategjik udhëhiqet nga një grup pune. Pas përcaktimit nëse ofertuesit i plotësonin kriteret për pjesëmarrje, ngarkohet me vlerësim. Ofertat që nuk plotësojnë kriteret nuk do të shqyrtohen, thuhet në thirrjen publike.

Kompanitë e kualifikuara duhej të demonstronin përvojë në ndërtimin e termocentraleve, me një kapacitet të përgjithshëm prej të paktën 25,000 MW në historikun e tyre. Ata duhet të kenë më shumë se 5000 punonjës dhe një xhiro 4.5 miliardë euro çdo vit gjatë tre viteve të fundit.

Pas renditjes së ofertave, grupi i punës duhet të propozojë një vendim në lidhje me përzgjedhjen e partnerit strategjik dhe të paraqesë një raport në qeveri.

Procedura zhvillohet sipas rregullave të ndryshme nga ato të prokurimeve publike dhe partneriteteve publiko-private

Thirrja publike u bë në një kuadër të ndryshëm nga ai i prokurimit publik dhe partneritetit publik-privat.

Pasi qeveria miraton një vendim, grupi i punës zhvillon negociata me partnerin e përzgjedhur me qëllim nënshkrimin e kontratës për zbatimin e projektit, thuhet në dokument. Në të njëjtën fazë, duhet të hartohet një marrëveshje financimi projekti.

Më pas, grupi i punës i paraqet një raport qeverisë me propozimin për nënshkrimin e kontratës ose për të përcaktuar hapat e tjerë të ardhshëm, në varësi të rezultatit të negociatave.

Së fundi, qeveria dhe partneri strategjik i përzgjedhur nënshkruajnë kontratën e zbatimit të projektit. Ai hyn në fuqi pas nënshkrimit dhe hyrjes në fuqi të kontratës së financimit të projektit.