Shpëtoni Valbonën ( + video)

ndertimi i HEC ne Valbone

Kompania Gener 2 nuk ndalet. Nuk ka leje ndërtimi dhe vazhdon të dhunoj Valbonën. Shteti nuk vepron. Gjykata vonon. Parulla “Mos ma prek Valbonën” nuk vlen më. Valbona rënkon nga dhimbjet. Komuniteti proteston. “Shpëtoni Valbonën”.

https://www.youtube.com/watch?v=5uzpf80lRUQ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.