Në Krakow, Poloni zhvilloi punimet seanca e Komitetit të Trashëgimisë Botëror, e cila miratoi zgjatjen e trashëgimisë botërore të pyjeve të ahut primar në Karpatet dhe rajonet e tjera të Evropës, Shqipëri, Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Gjermani, Itali, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Ukrainë. Kjo zgjerim ndërkufitar i vendeve të trashëgimisë botërore të pyjeve të ahut primar të Karpateve dhe pyjeve të ahut të Gjermanisë (Gjermania, Sllovakia, Ukraina) shtrihet në 12 vende.