Dy vendime gjyqësore për Valbonën — rriten pritshmëritë për ta shpëtuar Parkun Kombëtar

Gjykata administrative vendosi të rrëzojë kërkesën e kompanisë koncesionare Gener 2 për mospranimin e padisë të ngritur nga banorët e luginës së Valbonës dhe shoqatës “Toka”. Ky vendim i hap rrugën vazhdimit të betejës ligjore për anullimin e ndërtimit të HECeve në Valbonë. Në një situatë normale vetë Shteti do duhet, qysh kur janë dhënë lejet në 2013 e më pas në ripërtëriten e tyre, të refuzonte kërkesat për ndërtim HECesh në Zona të Mbrojtura, si në rastin e Valbonës, pasi ligji nuk lejon të ndërtohet në zona të mbrojtura, edhe pse presioni i ndërtuesve ka qënë i madh.

Ky gjyq duket do jetë një precedent që ti jap fund indiferencës së Shtetit për dëmet e shkaktuar në mjedis, që deri më sot janë injoruar në vendimmarrjet e ndërtimit të veprave të ndryshme.

Vendimi i dytë i Gjykatës ishte rrëzimi i kërkesës së paditësve për pezullimin e punimeve prej koncesionarit. Avokati i paditësve u shpreh se ky vendim do apelohet. Arsyetimi kryesor i Gjykatës ishte se nuk ka prova për dëme të mënjëhershme në mjedis, dhe se pezullimi con në komplikimin e marrrdhënieve kontraktuale. Sidoqoftë vazhdon gjyqi me argumentat në themel.Seanca e rradhës është caktuar në datë 14 Qershor ora 9:30. Paditësit ndjehen optimist se kauza e mbrojtjes se Parkut Kombëtar të Valbonës do të fitoj.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.